?> บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)


CSR Day # 67 26.10.09 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

  

      บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ CSR Day เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 99 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเพื่อนร่วมงานมีมากที่สุด (ร้อยละ 24.24) รองลงมามีตัวอย่างกิจกรรม CSR ด้านลูกค้า (ร้อยละ 17.17) และในด้านชุมชน (ร้อยละ 15.15)  สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมองได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมต้นกล้า ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment)  และ กิจกรรมชุมชนช่วยโรงงาน โรงงานช่วยชุมชน ปลอดความจนทั้งอำเภอ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ buy clomid online
buy generic propecia online
buy clomid online
levitra online
buy priligy
buy kamagra online
ห้องประชุมชั้น 2 และมีพนักงานของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจำนวน 29 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   
      

" ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้มีการทำ CSR มาตลอด แต่จะเป็น CSR ที่เน้นในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ซึ่งหากโครงการใด
ทำแล้วไม่เห็นผลก็จะเลิกทำ ส่วนโครงการใดทำแล้วได้ผลก็จะทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสรับความรู้ CSR ในอีกมุมมอง
หนึ่งซึ่งความรู้ในวันนี้จะช่วยเติมเต็มให้องค์กรสามารถทำ CSR ได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น" 
ฟังต่อ 

 

คุณสัมฤทธิ์ สว่างคำ

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day