?> บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


CSR Day # 70 4.11.09 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  

      บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ CSR Day เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 125 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด (ร้อยละ 24.80) รองลงมา คือด้านเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 19.20) และด้านคู่ค้า (ร้อยละ 15.20) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมองได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพิมพ์ใสๆ ใส่ใจ Printer ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment)  และ กิจกรรมจัดกีฬาสี 4 บริษัท 4 สี ในหัวข้อการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ห้องอบรมฝั่ง SAP และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 31 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จากบมจ.กสท. โทรคมนาคม

   
      

" เดิมทีมีความเข้าใจ CSR ว่าเกี่ยวกับด้านสาธารณะประโยชน์ ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลัก ความรู้ที่ได้เพิ่มเติม
คือมันไม่ได้เพียงแค่ไปภายนอกเท่านั้น buy clomid online
buy kamagra online
buy priligy online
buy generic propecia online
buy clomid online
levitra online
มันเริ่มได้ตั้งแต่ข้างใน ในแง่คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนที่เราเกี่ยวข้อง
ด้วยเช่นกัน คิดว่า CSR เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมาก ทางหน่วยงานตั้งใจว่าจะมีบรรยายเรื่อง CSR ในการปฐมนิเทศให้
กับพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรก"
ฟังต่อ 

 

คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day