gay porn
CSR Day # 70 4.11.09 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  

      บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ CSR Day เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 125 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด (ร้อยละ 24.80) รองลงมา คือด้านเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 19.20) และด้านคู่ค้า (ร้อยละ 15.20) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมองได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพิมพ์ใสๆ ใส่ใจ Printer ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment)  และ กิจกรรมจัดกีฬาสี 4 บริษัท 4 สี ในหัวข้อการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ห้องอบรมฝั่ง SAP และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 31 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จากบมจ.กสท. โทรคมนาคม

   
      

" เดิมทีมีความเข้าใจ CSR ว่าเกี่ยวกับด้านสาธารณะประโยชน์ ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นไปทางนี้เป็นหลัก ความรู้ที่ได้เพิ่มเติม
คือมันไม่ได้เพียงแค่ไปภายนอกเท่านั้น มันเริ่มได้ตั้งแต่ข้างใน ในแง่คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนที่เราเกี่ยวข้อง
ด้วยเช่นกัน คิดว่า CSR เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมาก ทางหน่วยงานตั้งใจว่าจะมีบรรยายเรื่อง CSR ในการปฐมนิเทศให้
กับพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรก"
ฟังต่อ 

 

คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day