?> กิจกรรม CSR Day


CSR Day # 2  27.03.09  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรุ่น 2

  

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม CSR Day "Share and Care รุ่นที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 98 เรื่องประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมากสุด (ร้อยละ 19.39) รองลงมาคือ ด้านชุมชนและสังคม (ร้อยละ 16.33)และด้านเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 15.31)สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR  ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมทัวร์บริษัทจดทะเบียนในประเด็นผู้บริโภค(Consumer Issues) กิจกรรมต่อมามีชื่อว่า ชุมชนร่วมสร้างตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเสริมในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) และ กิจกรรมการแยกขยะ (small garbage big money)ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 22 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   

"การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ CSR Day  ครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเอง ทำให้
เข้าใจง่าย และการที่จะขยายออกไปสู่วงกว้างนั้นคงจะไม่ได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว แต่ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนทำดี
ให้ครบตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่มที่เชื่อมกับเราและหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อไปสู่องค์กร และขยายเป็นวงกว้างต่อไป
และจากการแลกเปลี่ยนกัน เอาการทำงานมาผนวกกับความรู้ที่เพิ่งได้รับไป  ทำให้ได้รับประโยชน์มากกว่า" ฟังต่อ
  

 

คุณรัตติกร  ลิ้มทองสิทธิคุณ

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 1  24.03.09  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรุ่น 1

  

      buy levitra online
buy clomid online
kamagra online
buy generic propecia online
clomid online
buy priligy online
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม CSR Day "Share and Care รุ่นที่ 1" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 89 เรื่อง ประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมากสุด (ร้อยละ 25) รองลงมา คือ เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 18) และลูกค้า (ร้อยละ 15) ตามลำดับ สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสริมสร้างบรรษัทภิบาลในเรื่อง Cost Awareness ในหัวข้อการกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) การดูแล Outsource ของ SET ในหัวข้อการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) โครงการ SET CARPOOL ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) การให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิประโยชน์ ในหัวข้อประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) และโครงการ SET สานฝัน เถ้าแก่น้อย ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) โดยกิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 34 คน

   

"บรรยากาศของการเข้ามาเวิร์คชอปครั้งนี้ ดีค่ะ เป็นคลาสที่ไม่ใหญ่มาก ประมาณ 30 ท่าน  มีการแลกเปลี่ยนความคิด(ไอเดีย)
อย่างไกล้ชิดรวมทั้งท่านวิทยากรอธิบายเรื่องของ CSR ได้อย่างเข้าใจง่าย จากเดิมทีเราจะคิดว่าเรื่อง CSR คือ การบริจาคเงิน
การทำกิจกรรมต่างๆ  ท่านวิทยากรก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและ ทำได้ง่ายมาก" ฟังต่อ

 

คุณณัฐยา  เมืองแมน

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 3 29.04.09  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรุ่น 3

  

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม CSR Day "Share and Care รุ่นที่ 3" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 83 เรื่อง ประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเพื่อนร่วมงานมากสุด (ร้อยละ 27.71) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 22.89) และด้านลูกค้า (ร้อยละ 15.66) ตามลำดับ  สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้รับการลงความเห็นว่ากิจกรรมที่ควรจะดำเนินการก่อน ได้แก่ กิจกรรม Healthy Meal Happy Employee โดยจัดให้มีอาหารมื้อเช้าและอาหารว่างที่เป็นผลไม้ในยามบ่ายแก่พนักงาน อีกทั้งจัดให้มีนักโภชนาการมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนูอาหารและผลไม้เพื่อให้พนักงานได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ กิจกรรมต่อมามีชื่อว่า ประหยัดพลังงานลดโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรขององค์กร  ส่วนอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมวันเท่าเทียมกัน โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงาน กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 27 คน

   

" การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ CSR Day  ครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า CSR ไม่ใช่เพียงแค่การบริจาคอย่างเดียวจึงต้องกลับมานั่งคิดใหม่อีกครั้ง
ในกิจกรรม CSR ที่ทำ   เราและเพื่อนๆ ควรทำกิจกรรมแบบไหนและนำประโยชน์จากกิจกรรมโครงการ CSR Day ครั้งนี้มาใช้อย่างไร
ให้เกิด CSR ที่ฉีกแนวไปจากเดิม และยิ่งได้เข้าร่วม work shop  ที่ตั้งโจทย์หลายๆ มิติทำให้เห็นถึงความหลากหลายของการทำ
CSR  และจะนำเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปแชร์แลกเปลี่ยนในฝ่าย ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง" 
ฟังต่อ 

 

คุณปิยรัตน์ เหลืองทองคำ  

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

   


CSR Day # 4 15.05.09  ธนาคารเกียรตินาคิน

  

      ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ "1st CSR Day@Kiatnakin" เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 84 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมมีมากสุด (ร้อยละ 20.24) รองลงมาคือชุมชนและสังคม (ร้อยละ 17.86) และด้านเพื่อนร่วมงาน(ร้อยละ 15.48) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรม 1 เดือน 1บ้าน 1 ต้น ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมสวัสดิการประกันภัยรถยนต์ชั้น1ครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติ แก่พนักงานที่นำยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานในหัวข้อการปฏิบัติด้านแรงงาน  (Labor Pratices) และ กิจกรรมสุขภาพดีกับ KK ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2001  ชั้น 20 อาคารเคทาวเวอร์ และมีพนักงานของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมจำนวน 45 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   
 

" ครั้งแรกที่ได้รับทราบข่าว การจัดฝึกอบรม โครงการ CSR Day  (1st CSR Day @Kiatnakin Bank) พร้อมกับมีกิจกรรม
Workshop CSR ก็ตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอบรมทันทีเพราะโดยส่วนตัว มีความชอบเรื่องการทำเพื่อสังคม หรือการให้  จะนำความรู้
ในจัดฝึกอบรม โครงการ CSR Day  ครั้งนี้ไปบอกเล่ากับเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจว่า CSR ไม่ใช่การบริจาคของหรือการให้เงิน 
การบริจาคเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวแต่ CSR คือ ทุกๆ อย่าง ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เราสามารถทำ CSR ได้ ก็คือ
การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  เมื่อเรามีกำลังเหลือก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ " 
ฟังต่อ
 

 

คุณจิรติการณ์ แก้วกะชีวิต 

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

 


CSR Day # 5 25.05.09  บริษัท ปภพ จำกัด

  

      บริษัท ปภพ จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกิจกรรม CSR สู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน จำนวน 97 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเพื่อนร่วมงานมีมากสุด (ร้อยละ 19.59) รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม(ร้อยละ 17.53)และด้านแผนก/ส่วนงาน (ร้อยละ 15.46) สำหรับกิจกรรมในช่วงระดมสมอง ได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมถังบรรเทาแล้งเพื่อชุมชนเกษตร ในหัวข้อการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ฉลองบริษัทครบรอบ 19 ปี ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม (The Environment) และกิจกรรมอบรมลูกค้าเรื่องการดูแลระบบพื้นฐานการบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) กิจกรรม CSR Day ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท.ปภพ จำกัด และมีพนักงานเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 32 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครดิตวันซีเอสอาร์จาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

   
 

" คำถามแรกที่อยู่ในใจก่อนการเข้าร่วมฝึกอบรม คือไม่เคยรู้จักเลยว่า CSR คือ อะไร  และเกี่ยวอะไรกับเราด้วย แต่พอได้มาเข้า
ร่วมการฝึกอบรม โครงการ CSR DAY  ในวันนี้  ก็รู้สึกว่าดี  ไม่คิดว่าเรื่อง CSR นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกๆ วันอยู่แล้ว
และยังทำให้ทราบถึงแนวทางการนำ CSR ไปใช้อย่างไร ให้ได้ประโยชน์ต่อไป โดยส่วนตัวแล้วสามารถที่จะนำ CSR ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการตอบแทนบริษัทและสังคม และเมื่อเรามีโอกาสทำโครงการดีเพื่อพัฒนาสังคม  " 
ฟังต่อ
 

 

คุณดลฤดี  อินทร์ม่วง 

  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR Day

     
     

          
   

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>